Ehitusekspertiis ja ehitusaudit

Ehitusekspertiis ja ehitusaudit

Ehituseksertiisi ja ehitusaudit on töö, mille käigus hindame hoone vastavust ette nähtud tingimustele. Hindame, kas ehitis vastab selle kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras ning kontrollime, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu. 

 

1. EHITUSAUDIT KASUTUSLOA TAOTLEMISEL

Kasutusloa taotlemise puhul on ehitusaudit oluline siis kui ehitustegevusest on jäänud järgi vähe dokumente (N: puuduvad ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid jms). Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.  Ehitusauditi käigus oleme valmis teostama ka väiksemaid projekteerimis-ülesmõõdistustöid.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

 • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse;
 • auditi vormistamine

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

2. EHITUSAUDIT RAJATISE (VÕI SELLE OSA) SEISUKORRA HINDAMISEKS

Antud juhul hindame auditi käigus vastavalt lähteülesandele etteantud hoonet/rajatist või selle mingit kindlat osa. Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

 • kütte, ventilatsiooni, vee ning kanalisatsiooni inseneri visuaalse ülevaatuse
 • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse
 • elektripaigalise inseneri visuaalse ülevaatuse

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

 

Milleks üldse kasutusteatis ja kasutusluba?

Ehitisregistris peavad olema kõik kinnistul paiknevad ehitised, mille ehitisealune pind on suurem kui 20 m2.

Kasutusteatis väljastatakse väikeehitisele, mille ehitusalune pind on kuni 20 – 60 m2 ja kõrgus kuni 5m. Lisaks tuleb kasutusteatis taotleda, kui hoonele on tehtud väiksem laiendus (kuni 33% esialgsest kubatuurist) või kui hoonet on renoveeritud (ümberehitatud, fasaadi muudetud, vee ja kanalisatsiooni võrguga liitutud, küttesüsteemi muudetud vms.).

Kasutusteatis tuleb taotelda ehitistele, mille ehitamiseks oli vajalik omavalitsusele esitada ehitusteatis.

Kasutusluba väljastatakse ehitisele mille ehitisealune pind on suurem kui 60m2 või kõrgus on suurem kui 5m. Lisaks tuleb kasutusluba taotleda, kui hoone kubatuuri on laiendatud enam kui 33% esialgsest mahust.

Kasutusluba tuleb taotelda ehitistele, mille ehitamiseks oli vajalik omavalitsuselt taotleda ehitusluba.

Kasutusteatise ja kasutusloa liigitamiseks on koostatud Ehitusseadustiku selgitav lisa 2.

Kasutusloa nõue kehtib alates 1995 aastast/ Kuidas kontrollida vana hoone seaduspärasust?

Kasutusloa nõue on eesti seadusandluses kehtestatud alates 14.06.1995 “Planeerimis- ja ehitusseaduse” vastuvõtmisega. Ehitis, mis on enne antud kuupäeva kasutusele võetud ja arhiivis olev ehitusprojekt vastab praegusele olukorrale (vaated, plaanid, eriosad: elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne.), siis võib eeldada, et ehitis on seaduspärane ja midagi ei ole vaja teha.

Kui hoone praegune olukord ei vasta arhiivis olevale ehitusprojektile (vaated, plaanid, eriosad: elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne.) ja puudub ka luba muudatuste tegemiseks (ehitusluba, ehitusteatis), siis võib eeldada, hoonet on seadusandluse mõistes omavoliliselt muudetud ja tuleb alustada ehitise seadustamist.

Kasutusloa nõue peale “Planeerimis- ja ehitusseaduse” vastuvõtmist. (14.06.1995)

Ehitiste, mis on püstitatud, ümberehitatud või laiendatud peale Planeerimis- ja ehitusseadus vastuvõtmist peab olema väljastatud ka kasutusluba, kui seda väljastatud pole, siis tuleb kasutusluba taotleda. Kasutusloa olemasolu on võimalik kontrollida ehitisregisteri kodulehel: ehr.ee

 

 

Kasutusloa taotlemine

 1. Konsultatsioon

  -Konsultatsioon on meie juures tasuta ja selle käigus kaardistame Teie ootused

 2. Hindame vajamineva dokumentatsiooni olemasolu

  -Taotleme tehnilised tingimused, et saada teada, kuhu on võimalik Teie hoone ühendada

 3. Koostame hinnapakkumise

  -Konsultatsiooni ja dokumentidega tutvumise järel koostame teile hinnapakkumise

 4. Puuduoleva dokumentatsiooni koostamine

  -Vajadusel teostame mõõdistused(ehitusjärgne kontrollmõõdistus ja inventariseerimine), valmib ehitusaudit, elektriaudit, tuleohutusaudit

 5. Kasutusloa taotluse koostamine

  -Kasutusloa taotluse koostamine ning kohalikule omavalitsusele esitamine. Tegeleme kasutusloa menetlusega ja tekkivate probleemidega kuni kasutusloa väljastamiseni

Seotud teenused:

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm